Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół

Osób Głęboko Upośledzonych "Maja"Zasady rekrutacji:

Uczestnikami zajęć w Ośrodku mogą być osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Do Ośrodka przyjmowane są osoby powyżej 24 roku życia, które ukończyły realizację obowiązku szkolnego, nie są objęte żadną instytucjonalną terapią i opieką o podobnym zakresie działania jak Ośrodek.
Nie określa się górnej granicy czasu pobytu w Ośrodku, zakłada się prowadzenie działań terapeutycznych długofalowo, ciągle. Warunkiem przyjęcia do placówki jest: złożenie wniosku i dokumentacji wstępnej do Kierownika placówki oraz aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez upoważniony organ.
Uczestnik lub jego opiekun/ opiekunowie mają obowiązek dostarczyć także dokumentację medyczną i inną, która może mieć wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa i właściwej terapii oraz rehabilitacji w placówce, jeśli taką dokumentację posiadają oraz uczestniczyć w rozmowie pozwalającej wypełnić ankietę opisującą uczestnika wg skal oceniających jego funkcjonowanie i potrzebny zakres wsparcia. Decyzję o przyjęciu podopiecznego do Ośrodka podejmuje Kierownik/ koordynator pracy Ośrodka. Przed podjęciem decyzji może korzystać z opinii Rady Programowej i Rodziców pozostałych podopiecznych, jednak jego decyzja jest niezależna i może być zmieniona wyłącznie Uchwałą Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych „Maja”.
Złożenie dokumentacji nie jest równoznaczne z przyjęciem do Ośrodka w przypadku kompletu uczestników.

Formy wsparcia i harmonogram:

  • Prowadzenie dziennych zajęć specjalistycznych i opiekuńczych: pedagogicznych, psychologicznych, artystycznych, z zakresu rehabilitacji ruchowej, opieka, ( karmienie, zmiana pampersów, pomoc w przemieszczaniu się, inne niezbędne czynności wspierające osoby w dużym stopniu niesamodzielne lub wymagające pomocy w uspokojeniu nadmiernych emocji), w przypadku ciężkich stanów zdrowia uniemożliwiających okresowo przybycie do placówki- dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach-okresowe prowadzenie zajęć w miejscu pobytu uczestnika, konsultacje indywidualne i grupowe. Organizacja wyjść i wycieczek poznawczych, uroczystości, wydarzeń i konkursów umiejętności- cały rok
  • Prowadzenie okresowego miejsca pobytu całodobowego – w formie weekendowego treningu samodzielności, ewentualnie dodatkowo pobytu w sytuacji kryzysowej w rodzinie, ( np. choroba rodzica)- wg możliwości placówki- każdego miesiąca z wyjątkiem sierpnia i grudnia.
  • Prowadzenie otwartych dla otoczenia zajęć aktywizująco- integrujących, tworzenie samopomocowych grup dla osób z niepełnosprawnością- cały rok, z wyjątkiem sierpnia

AKTUALNOŚCI DOTYCZĄCE NASZEGO OŚRODKA ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ,
A TAKŻE NA FB https://www.facebook.com/stowarzyszeniemaja/,
W SIEDZIBIE PLACÓWKI, TJ. OŚRODKU WSPARCIA I INTEGRACJI W WARSZAWIE, UL. BELGRADZKA 33

Ewa Wiśniewska
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja"

Współfinansowanie działalności

Współfinansowanie działalności

Działalność Ośrodka terapeutyczno- rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnością prowadzona jest dzięki dofinansowaniu z budżetu m. st. Warszawy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków prywatnych.

logo-footer

Ośrodek

Belgradzka 33
02-793 Warszawa

Kontakt

Tel.: 780 040 189
Email: beata.rosa@stowarzyszenie-maja.pl

Otwarte

poniedziałek - piątek:
9.00 - 16.00